Regulamin uczestnictwa w Konferencji pn.: BOSSkie.pl


Regulamin uczestnictwa w Konferencji pn.: BOSSkie.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą BOSSkie.pl  organizowanej przez Anna Bekas BOSSkie.pl z siedzibą w Doncaster, Wielka Brytania, adres poczty elektronicznej: kontakt@annabekas.com

2.Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Całą treść Polityki Prywatności znajdziesz tutaj [kliknij tutaj]

2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://bosskie.pl/
  2. Organizator – oznacza firmę: Anna Bekas BOSSkie.pl z siedzibą w Doncaster, Wielka Brytania
  3. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: BOSSkie.pl dnia: 16.03.2024r.
  4. Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez zakupienie biletów na stronie: https://bosskie.pl/
  5. Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie zakupu biletu na stronie  https://bosskie.pl/
  6. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana podczas Rejestracji

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.Rejestracja oraz przeglądanie strony internetowej wymaga połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek: 

– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,

– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,

– Safari w wersji 12 lub wyższej,

– Opera w wersji 66 lub wyższej.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem zakupu biletu dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: https://bosskie.pl/ 

2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien zakupić bilet na stronie internetowej  https://bosskie.pl/ 

3.Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

4.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji drogą mailową po zakupie biletu na stronie: https://bosskie.pl/

5. REKLAMACJE

 

1.Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres e mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

6. PŁATNOŚCI

 

1.Udział w Konferencji jest płatny. Ceny lub zniżki określone są na stronie: https://bosskie.pl/ 

2.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej.

3.Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury.

4.Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

7. SPOSÓB PŁATNOŚCI


1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie wydarzenia.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

9 REZYGNACJA


1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i uzyskać zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do dnia 01.03.2024. Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konferencji. 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji  mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

11.  ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

 

1.Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samej Konferencji (komercyjne wykorzystanie).  

2.Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w §11.1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja  chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.

3.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej, i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji utworów w szczególności:

– utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),

– zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,

– publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,

– wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3.Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.

4.Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8.Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostaćzgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

10.Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.